ФНТС отчете успешен период

Всяко Общо събрание на ФНТС предизвиква интереса на членовете на Федерацията, но когато то слага край на един мандат и е предпоставка за анализ на стореното и очертаване на бъдещето, интересът е още по-голям. Затова и зала 4 на Дома на науката и техниката в София бе почти пълна от представители на националните и териториалните организации, членове на ФНТС – упълномощени представители и гости, които искаха да присъстват на събитието.

По традиция преди официалната част на Събранието, проф. Иван Ячев връчи награди на отличените младежи, участвали в ХIV Национална младежка научно-практическа конференция (виж стр….)

Поради това, че докладът е раздаден предварително на делегатите, проф. Иван Ячев, председател на УС на ФНТС, направи кратко обобщение на резултатите от работата на Управителния съвет през изтеклия 4-годишен мандат. Той се спря на петте основни раздела на доклада, като започна със „сърцевината на дейността на ФНТС, най-старата и основна дейност“ – научно-техническата дейност на Федерацията и нейните членове. За периода са проведени над 3400 научно-технически мероприятия, от които 370 съвместни с Федерацията, основната част от които са посветени на актуални проблеми в живота на страната и обществото.

Проф. Ячев подчерта, че ФНТС се стреми да разглежда интердисциплинарни теми, като изтъкна провежданите младежки конференции, а също и Националния конкурс „Инженер на годината“ и „Млад инженер на годината“, като не пропусна да отбележи, че по отношение на конкурса все още териториалните организации не са достатъчно активни в популяризирането и предлагането на кандидати за това отличие.

Като добър пример председателят на ФНТС даде възродената организация в Габрово и проведеният там на много високо ниво Форум, посветен на развитието на региона. Все в посока научно-техническа дейност проф. Ячев отбеляза укрепването и на връзките с БАН и редица Висши учебни заведения, както и доброто ниво на в. „Наука и общество“ и сп. „Техносфера“. Не бяха пропуснати и изданията на Националните съюзи, както отбеляза докладчикът „ФНТС е неправителствената организация с най-голям брой издания сред неправителствения сектор в страната“.

Като част от тази дейност е и обучението на специалистите от различни области на живота – по програми, по заявки на фирми, както и за признаване на компетентност. За 2015 са организирани над 790 курса с над 10 000 участника. Сериозен дял в тази дейност заема и дистанционното обучение, което все повече се налага.

В сферата на международната дейност на ФНТС бе отбелязано участието в няколко международни форуми, както и активното присъствие на Федерацията в дейността на FEANI, WFEO, EYE и др. Тук се откроява и работата по присъждането на титлата Евроинженер, за която номинацията се прави от 45 видни наши специалисти от 7 Университета, а присъждането на званието става от FEANI. Досега с тази титла са удостоени 10 български инженери, което показва, че има широко поле за действие.

Проф. Ячев се спря на финансовото състояние на Федерацията през отчетния период. Той съобщи, че през 2014 е отписан Дома на техниката в Казанлък, а през 2015 този в Бобов дол. Погасено бе задължението на Федерацията към ОББ по инвестиционен кредит за изграждане на дома в Димитровград, както бе отписан и кредита за ремонта в Сливен. Той подчерта, че в момента няма задължения по местни данъци и такси към общините. Всички стари задължения са погасени, като за целта е направена и ревизия.През 2015 приходите от наем зали в Столичния дом на науката и техниката са били 4 пъти повече от началото на отчетния период. Сериозно са намалени разходите спрямо 2012 г. и към настоящия момент Федерацията няма задължения, а депозитите й в банката са увеличени с 37 %. В периода са извършени сериозни ремонти на залите и е закупена модерна техника за тяхното пълноценно използване. Проф. Ячев подчерта, че приходите от залите вече са покрили изцяло разходите по ремонтите и модернизирането.

По отношение на организационния живот на ФНТС нейният председател подчерта, че все още има членове на УС, които отсъстват без причини от неговите заседания. Като плюс той изтъкна направените промени в Устава на Федерацията и въведената мандатност на ръководните органи, а също така и създаването на Контролен съвет, който допринася за по-голяма прозрачност в работата на Федерацията. Затова са приети и документи, регламентиращи дейността на ФНТС и КС.

Проф. Ячев сподели практиката на ръководството да провежда регулярни срещи с ръководителите на националните съюзи и териториалните организации за запознаване с проблемите и подпомагане на дейността им. Федерацията продължава също така да подпомага издаването на списания от отделните национални съюзи Една от основните грижи на Федерацията е привличането на младите хора и работата с тях. Тук бе изтъкната активната дейност на Комисията за работа с младежта към УС на ФНТС, както и увеличаването на средствата за тези дейности, предвидени в бюджета за 2016г. Проф. Ячев изтъкна, че една от най-важните общи задачи на Федерацията и нейните членове е изграждането на обществен авторитет сред сродните институции. Всъщност този и още проблеми в дейността на ФНТС бяха обсъдени на Националното съвещание, което УС проведе в Банско през тази година. Той изтъкна, че реформирането е труден процес, но е необходимо, за да се гарантира успешното развитие на Федерацията. В заключение проф. Ячев заяви, че УС отчита един успешен мандат и допълни, че Основните насоки за развитие на Федерацията са обсъждани в Изпълнителното бюро и в Управителния съвет, както и в нарочно създадена, по предложение на инж. Кирил Ерменков, Работна група по предложенията. Четири са основните цели за развитие, които Федерацията си поставя в периода до 2020 г.:

1. Да развива организацията и сдруженията като носители на уникално научно и технологично знание в областта на инженерното дело и иновационните политики и подпомага младите кадри в научното и професионалното им израстване. 2. Да осъществява ефективно взаимодействие с изпълнителната и законодателната власт в съответствие с Мисията на Федерацията. 3. Да утвърждава ФНТС като водеща организация за развитие на младежкото творчество в областта на науката, техниката и професионалното обучение. 4. Да развива сътрудничеството с национални и международни организации и мрежи. 5. Да поддържа и развива материално-техническата си база.

Интересен момент в работата на Общото събрание бе представянето на отчета на Контролния съвет, създаден по време на този мандат. В доклада на Контролния съвет бе подчертано, че има много положителни промени по отношение на финансовата дейност във Федерацията. Неговият председател, проф. Конарев, подчерта, че Бюджетът за тази година е бил представен в Съвета още преди започването на годината, което е много добра практика. Подобрена е структурата на Бюджета, което дава възможност за сравнение на планирания бюджет с предходната година. Прави добро впечатление, че „приходите от дейността, 80% от които са от наеми, не се правят в името на заплатите на ограничен кръг от хора, а в името на общонационални цели“. Общото заключение на КС е, че рамката на Бюджет 2016 е добре балансирана и съществуват ясно очертани приоритети, които съответстват на стратегическото развитие на Федерацията. Проф. Конарев заключи, че Бюджетът изпълнява основната си цел – стопанската дейност да финансира идеалните цели на ФНТС, в него са взети предвид препоръките на Контролния съвет и той счита, че посоката на усъвършенстване е правилна, като съществуват резерви за подобряване още на бюджетирането.

Проф. Конарев акцентира върху проверка на КС за интернет маркетинга на Федерацията. Проверката е обхванала основната интернет-страница, конгломерат от сайтове, посещаемост, социални мрежи. КС оценява положително основния сайт на Федерацията и според него основният сайт на ФНТС, сайтовете на националните съюзи и на териториалните организации могат да образуват мощен конгломерат от сайтове, които да се превърнат в решаващ фактор, спомагащ за развитието на Федерацията. „Но в настоящия момент – каза проф. Конарев, тези възможности не се използват достатъчно. Докато сайтът на Федерацията има връзки към сайтовете на членовете ѝ, не във всички техни сайтове има връзки към сайта на ФНТС. От посочените на сайта на Федерацията 34 ТО само 13 имат интернет страници. Дори основни, големи организации нямат свой сайт.“ КС предлага интернет маркетингът да се обособи като самостоятелна управленска функция и се създаде национална интернет мрежа на НТС, като се подобри функционалността и ако трябва да се окаже методическа и финансова помощ на някои ТО.

В заключение проф. Конарев обобщи работата на КС и заяви, че през отчетния период Съветът е подпомаган конструктивно от ръководството на Федерацията и предложи да се увеличи съставът му, за да може да работи по-пълноценно. В няколкото изказвания, последвали двата доклада, бе дадена положителна оценка на отчетните документи и бяха направени някои препоръки за подобряване дейността на Федерацията.

На Общото събрание за почетни и заслужили членове на ФНТС бяха избрани:

Почетен член на ФНТС:
инж. Марин Венински – РС на НТС Смолян;
проф. д.т.н. Георги Тасев – ССКБ
инж. Илия Мечев – НТС по ТОК
Заслужил деятел на ФНТС:
агр. Сталю Сталев – ТО на НТС Хасково
д-р инж. Цезар Карафеизов – ТО на НТС Хасково (посмъртно)
ст.н.с. инж. Васил Атанасов – НТСТ
инж. Мирко Угринов – НТС ЕБ

На свое заседание новоизбраният Управителен съвет преизбра досегашното ръководство за нов 4-годишен мандат: председател на УС на ФНТС – проф. дтн Иван Ячев (председател на Съюза по електроника, електротехника и съобщения), зам.- председатели: инж. Лилия Смедарчина (председател на Съюза на стандартизаторите) и инж. Здравко Цанков (секретар на НТС Русе). Главният секретар на ФНТС – инж. Марин Антонов е избран преди две години и продължава да работи като гл. секретар.

  • Текст към снимката: Професор Ячев връчва грамота за Първа награда на Александър Вълчков за доклада „Биологично активни храни – съвременна формула за ново качество на живот“, ИКХТ, София.

Real Time Web Analytics