П Л А Н

за основните дейности и мероприятия на Сдруженията на ФНТС през 2016 година

Събития за месец Януари
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори

І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/

1 2 3 4 5
1 МП  Европейска конференция:
„Water InnEU”
25-27.01.2016г.,
Берлин, Германия
НТС по ВД,
ФНТС, GWP
Събития за месец Февруари
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
2 И TEXPO-EURASIA 2016
XXXII Международен панаир за бродерия, трикотаж, печат, машини за тъкане на тесни пасмантерийни изделия, съпътстваща индустрия и химикали и машини за текстилно облагородяване.
04-06.02.2016 г.,
Истанбул,
Турция
НТС по ТОК,
Tuyap
3 СР Национален геодезически събор: „Професионална среща на браншовите организации“ 06.02.2016г.,
НДНТ - София
СГЗБ, ФНТС, Асоциация на геодезическите фирми, Камара на инценерите по геодезия, Камара на инженерите от инвестиционно
то проектиране
4 KM Кръгла маса: „Състояние и перспективи на
„Марица – изток 2“
09.02.2016г.,
НДНТ - София
НТС по МДГМ,
ФНТС, Клуб на експертите към НТС към МДГМ
5 НПК Национална младежка научно-практическа конференция с м.у.: „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на Българската и Европейската нормативна уредба“ 25.02.2016г.,
Пловдив
СХП, ФНТС, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”-Пловдив, ССК, УХТ,СА, ИКХТ,ИИРХ,
FPI – Северен Рейн Вествалия,
CSB систем-Германия, АМБ,
НБС на ХСБ, ТЮФ Рейланд-България,ЦКС, МЗХ,МЗ, МИ,БАБХ
 и др.
6 НТК Приложение на статистическите методи в научните изследвания 26-28.02.2016г.,
София
ССКБ,РУ, МУ Плевен, ТУ- Габрово, МГУ, ЮЗУ
Събития за месец Март
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
7  КН Младежки конкурс: «Конкурс за наградата «Проф. Иван Шопов» за изявен учен в областта на полимерите» 04.03. 2016г..
Институт по полимери  - БАН
СХБ,ФНТС, Българско полимерно дружество,ИОХ- БАН,Сборно д-во на химиците в София
8 НКН Национален конкурс за наградата на АКВАХИМ на СХБ за 2015 година за „Най-добра дипломна работа”. 07.03. 2016г.,
ИП - БАН
СХП, ФНТС, „АКВАХИМ ЕАД“- София, Д-во по Инж. химия, Д-во по Полимери, ФХФ – СУ, ИИХ-БАН, ИОХ-БАН
9 СМ Семинар: „Основни моменти в новия закон за обществените поръчки“ 18.03.2016г.,
НДНТ - София
НТС по ТОК, ФНТС, БАПВТЛПС, Превента ООД, ХТМУ – София
10 МК Международна конференция на Eвропейските организации подкрепящи  Безусловния базов доход. 19-20.03. 2016 г.,
Марибор,
Словения
СИБ,ББД-ЕВРОПА,
Университет на Марибор
11 НЧ Национално честване на Световния  ден
на водата
22.03.2016г.,
НДНТ - София
НТС по ВД,
ФНТС, МОСВ,
МРРБ, МЗХ, УАСГ, НИХМ,
БДГЯ,БАВ, БДНО, НС-АД,
„В и К“- АД
ИИИ при БАН,
ИПРЗР „Пушкаров“
12 НТК НТК Хидромелиорации:
„Хидромелиорациите – фактор за постигане на устойчиво земеделие“
22.03.2016г.,
НДНТ - София
НТС по ВД,
ФНТС,МЗХ, МОСВ, УАСГ,
НИХМ, ИПАЗР
„Н. Пушкаров”,
 БДНО,
„Напоителни системи”- АД
13 НТК Хидротехническо строителство: „Проектиране, строителство” 23.03.2016г.,
НДНТ - София
НТС по ВД,
ФНТС, МОСВ, МЗХ, УАСГ, НИХМ при БАН,
ИПАЗР „Н. Пшкаров“, БДНО,
НС - АД
14 Мл.
НС
Младежка научна сесия за сектор
„Водно строителство”
24.03.2016г.,
НДНТ-София
НТС по ВД, ФНТС,МРРБ,
МОСВ, УАСГ,
НИХМ, ИПАЗР
„Н. Пушкаров”,
МЗХ, БДНО,
БДГЯ, БАВ,
ИИИ при БАН,
БАВ
15 НПК Научно-практическа конференция:
Модул 1:
„Държавната политика за равнопоставеност  между видовете транспорт“
Модул 2:
„Обществените  и транспортните комуникации в София и големите градове“
31.03.2016г.,
НДНТ - София
НТСТ, МТИТС,
ФНТС, БДЖ, НКЖИ, Столична община, НСБС
Събития за месец Април
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
16 СМ Национален семинар на тема: „Изисквания на ISO 9001:2015 за системите за управление на качеството. Мислене, основано на оценка на риска“. 03.04.2016г.,
ТЮФ Рейланд
БСС, ФНТС, ТЮФ Рейланд-България,
Алфа Куалити,
Технориск ЕООД,
ТехноИнс ООД
17 У Участие в Международен уъркшоп и заседание на борда на Световната организация по скална механика (ISRM) 14-18.04.2016г.,
Анталия,
Турция
НТС по МДГМ
18 МК Европейска конферениция  «Просперитет в Европа – само ако спрем нарастващото неравенство, основен лектор Пол Кругман –Нобелов лауреат 16-17.04. 2016 г.,
Брюксел, Белгия,
СИБ, ЕКП и Фондация «Ханс Бьоклер»,
19 Ч Международен ден на Интелектуалната собственост 26.04.2016 г.,
ЦИС - София
СИзБ,ФНТС,
ПВ,
МИ, ЦИС
20 СМ Младежки семинар: „Геодезията и пътешествията“ 20.04.2016г.,
УАСГ - София
СГЗБ,ФНТС,
Асоциация на геодезическите фирми, Камара на инценерите по геодезия, Камара на инженерите от инвестиционно
то проектиране,
УАСГ, МГУ, ПГ по АСГ
21 НК Предизвикателства и перспективи пред икономическото и демографско
развитие на област София в условия на криза
23.04.2016г.
София и Правец
СИБ,ФНТС, ИПИ,
ДНТ –Софийски  регион,
БАН, АУРЕ
22 И 25-ти Международен панаир за трикотажни машини 27-30.04.2016г.,
Истанбул,
Турция
НТС по ТОК,
Tuyap
23 Ф Младежки форум: „Младите хора
 в транспорта – обучение, предизвикателства
 и перспективи“
28.04.2016г.,
НДНТ - София
НТСТ, ФНТС, ВТУ „Т. Каблешков“, ТУ-София, УАСГ, УНСС,НКЖИ
24 СМ Семинар: „Контрол на качеството в строителството, ЗБУТ 04.2016г.,
Смолян
НТССБ,ФНТС,
ТО на НТС - Смолян
25 СМ Седмицата на гората - Опазване и биологично разнообразие на горите в България. 04.2016г.,
ЛТУ
НТСЛ, ФНТС,
ЛТУ, ИАГ, Институт за гората - БАН
Събития за месец Май
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
26 НК с м.у. Форум
„ЕЛЕКТРОНИКА 2016”
12-13.05.2016г.,
НДНТ- София
СЕЕС,ФНТС,
ТУ-София, Русе, Габрово, Варна,
ДНТ-Софийски регион, БАН, IEEEE, СНЦ «TO на НТС с ДНТ»-Пловдив, ТО на НТС Бургас, Монтана, Варна
27 МНТК Металолеене' 2016 16-17.05.2016г.,
 х-л „Ростов”,
Плевен
НТСМ,
ФНТС, ТУ-София, Варна,
Габрово,РУ,
ХТМУ,Съюз на полски инженери,
Асоциация за наука и технологии-Китай
28 НК Интелектуалната собственост – основна предпоставка за проекти по конкурентоспособност на икономиката 17-18.05.2016 г.‘
 Плевен
СИзБ,ФНТС, ТО на НТС Ловеч, Плевен, Монтана,ПВ, Сдр. „МАРИ“,
Сдружение „Интерпроект“
29 СИ с
м/у
„Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“ УТЕОС 19-20. 05. 2016 г., Банкя САИ, ФНТС,
ХТМУ – София.
ТУ – София,
ИИКТ- БАН,
ТУ – София-
филиал Пловдив,
ИМИ – БАН,
МГУ,
РУ „Ангел Кънчев”
30 КМ Кръгла маса: „Място на стандартите в съвременния живот. Стандарти в областтс на текстила,шевните, кожаро-кожухарските изделия“. 25.05.2016г.,
НДНТ-София
НТС по ТОК, ФНТС, БИС
31 МКМ Външният държавен дълг на страните в Югозападна Европа: стратегии и европейски регулации – с участие на Гърбция, Румъния, Сърбия и Хърватска, Италия и Германия 26-27.05.2016г., София СИБ,ФНТС, ИИИ-БАН, УНСС, THE GERMAN TIMES – Германия и БГНЕС, СУБ
32 МНК Техника.Технологии.Образование.
Сигурност 2016
28-29.05.2016г.,
 х-л  „Реал”,
Велико
Търново
НТСМ,
МО,МВР, ФНТС, ВА Г.С.Раковски,
ВИПОНД,
ТУ-Габрово,
РУ А.Кънчев,
ВТУ «Т.Каблешков»,
Велико
търновски
университет,
Шуменски
 университет,
ТО на НТС В.Търново,
Съюз на полски инженери
33 СИ Международен симпозиум по електрически апарати и технологии „СИЕЛА‘2016“ 29.05 – 01.06.2016г.
Бургас
СЕЕС,ФНТС,
ТУ-София, БСУ, Габрово, Варна,
 IEEEE, СНЦ «TO на НТС с ДНТ»-Пловдив, VDE,
34 СМ Национален семинар на тема”Измерванията в един динамичен свят”, посветен на Световния ден на Метрологията 20.05.2016г.,
София
СМБ,
ФНТС, БИМ, ДАМТН
35 КМ VIII Кръгла маса: „Качеството на хранителните продукти – гаранция за просперитета на фирмите от бранша в България” 05.2016г.,
НДНТ - София
СХП,ФНТС, ССК,БСС,СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”-Пловдив,
НТС – Монтана, ССК, УХТ,СА, ИКХТ,ИИРХ,
,АМБ,НБС на ХСБ, ЦКС, МЗХ, МЗ, МИ,БАБХ, списание „ХВП”
Събития за месец Юни
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
36   Special Conference Manufuture in Serbia 02-05.06.2016г., Белград ССКБ
37 КН Kонкурс „Млад икономист” 11.06.2016г.
НДНТ
ФНТС, ПГ,
Университети
38 НТК Научно-техническа конференция:
„Състояние и перспективи на животновъдството в България“
12.06.2016г.,
НДНТ - София
НТССЗ, ФНТС,
ССА, , ИЖ Костинброд, БАСМ, АЗБ
39 НТК Научно-техническа конференция:
„Състояние и перспективи на животновъдството в България“
12.06.2016г.,
НДНТ - София
НТССЗ, ФНТС,
ССА, , ИЖ Костинброд, БАСМ, АЗБ
40 МНТК Енергиен Форум’2016 22-25.06.2016г.,
МДУ „.Ж.Кюри”- Варна
НТСЕБ,
ФНТС, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, КЕВР, ТУ-София,  Варна, Русе,
АУЕР, НКО, БКСТО, БНКО, МЕ, КО
41 НК Машини за селско стопанство
2016г.
22-25.06.2016г.,
х-л „Аква Азур”, Св.Константин и Елена,
Варна
НТСМ, МЗХ, ФНТС,СА, АУ-Пловдив,Тр.У,
ЛТУ,Съюз на полските инженери,
Казански университет- Русия,
КАУ-Казахстан
42 МК Международна конференция:
“CompSysTech’16”
23-24.06.2016г., Палермо,
Италия
САИ, ФНТС,
 БСК,
РУ , ТУ-София,
ИИКТ – БАН, University of Palermo, Bulgarian ACM Charter, Europian Commition- Directorat-General for Education and Culture, Europian Thematic Network “Futur Education and Training in Computing: Now to Support Learning at Anytime Anywhere” (ETN), МОН, Bulgarian Charter of IEEE Computer Society,Bularian Charter of IEEE Communication Society
43 МК ХХІІІ Международна  конференция
„Trаns&MOTО AUTO′15”
24-27.06.2016г.,
х-л „Аква Азур”, Св.Константин и Елена,
Варна
НТСМ,
ФНТС, ТУ-Варна,София, ТУ-София, ф - л Пловдив,РУ ,
АУ-Пловдив,
НВУ „В.Левски”,
ВТУ„Каблешков”,ТО на НТС – Варна,
Съюз на полски инженери,
Europeen Automobile Engineers Cooperation
44 НК Перспективи за регионалното развитие в област Смолян 25.06.2016 г., Смолян VII Международна конференция по геомеханика
45  КН VII Международна конференция по геомеханика 27.06-01.07.
2016г.
НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ, УАСГ, Национален институт по геофизика, геодезия игеография-БАН,ВСУ „Л.Каравелов”,
ВТУ „Т. Каблешков”,
БМГК, АНТЕХ ТФА“ ООД, „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ ЕООД,
„ГИПС“ АД, „Дънди Прешъс Металс – Челопеч“ ЕООД Асоциация „Български въгледобив“
Мини „Марица-изток”,„Елаците Мед” ”Каолин”  „Минпроект”, „Нипроруда”,
„Геотехмин”,
„Минстрой-холдинг”, „Хемус“-АД
46 Ч Ден на река Дунав 29.06.2016г.,
София
НТС по ВД, ФНТС, УАСГ,
НИХМ, СГЗБ
47 НПК Научно-практическа конференция:
Оперативна програма“Транспорт и транспортна инфраструктура
 2014-2020“ /Професионален празник на транспортните работници/
30.06.2016г.,
НДНТ - София
НТСТ, ФНТС, МТИТС, АЕБТРИ, ИА „Пътна инфраструктура“, ИА, „ЖА“, ИА „АА“, НКЖИ, БДЖ
48 СМ Семинар:
„Качеството на ел. енергията
 и енергийна ефективност“
06.2016г.
Варна
НТСЕБ,
ФНТС, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, КЕВР, ТУ-София,  Варна, Русе,
АУЕР, НКО, БКСТО, БНКО, МЕ, КО
49 СМ Възможности за използване
на ВЕИ
06.2016г.,
Варна
НТСЕБ,
ФНТС, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД,
КЕВР,
ТУ-София,  Варна, Русе,
АУЕР, НКО, БКСТО, БНКО, МЕ, КО
50 Д „Практики за определяне на интервали за рекалибриране / проверка на средства за измерване, съобразени с международните препоръки” 06.2016г.,
София
СМБ,ФНТС,БИМ, ДАМТН, ИА БСА, ТУ-София, АЕЦ – Козлудуй, Сдружение БУЛЛАБ
51 СМ Национален семинар на тема:
„Стандартизацията в развитието на Европейския пазар“
06.2016г.,
Република Гърция
БСС, ФНТС, ТУ-София, ЛТУ-София, УНИБИТ,
«Верификация – България» ООД,
Импулс Ко» ООД,
«Вилмак» ООД
«ДДХ» ТА
52 НК Производство на полимерни /силиконови/ изолатори за средно и високо напрежение 06.2016г.,
НДНТ - София
СХБ, ФНТС, Сборно д-во на химиците, Клуб на ветераните – СХБ, Д-во по Инж. Химия
Събития за месец Юли
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
53 НТК Пета Национална научно-техническа конференция с м.у.:
„Технологии и практики при подземен добив и минно строителство
03.07.2016г.,
гр. Девин
НТС по МДГМ,
ФНТС, „Дино Нитро Мед“ АД, Мина „Ораново“ЕООД,
„Нипроруда“ АД, „Минпроект“ ЕАД“, „Горубсо-Кърджали, Златоград, Лъки, Рудозем, Мадан“-АД, АД,
„Видекс“ АД“Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Гипс“ АД,
„Евроманган“ АД, ГЕОСОЛ“ АД,
„Въгледобив Бобов дол“ ЕООД, „Елаците-мед“ АД, „Асарел-Медет“ АД, Мини „Марица изток“ЕАД, Мина Черно море-Бургас“ЕАД,
„Балкан-МК“ ЕООД, Мина „Лев“ ООД, Мина „Балкан 2 000“ АД, „Монек юг“ АД
54 СВ Национално съвещание:
„Дистационни изследвания – технология, мода, проблеми“.
07.07.2016г.,
НДНТ - София
СГЗБ,ФНТС,
УАСГ
55 МСМ Инженерно образование и професионална реализация
на младите инженери” – EEPRYE
07.07. 2016г.,
НДНТ - София
СЕЕС, ФНТС,
ТУ - Габрово,
РУ”Ангел Кънчев”
ТО на НТС –Русе, SIER;
University of Nis;
University of Bania Luka; Faculty of Elektrical Engineering,
Republic of Srpska, Bosnia I Herzegovina
56 КН Национален ежегоден конкурс за ученици с постижения в обучението в ПГАСГ“Млад строител – Колю Фичето“ 15.07.2016г.,
НТССБ,
София
ПГАСГ
в цялата
страна
57 КН Национален конкурс за най-добър курсов проект по „Електрообзавеждане“ между студентите от ТУ в България
/Електрообзавеждане/
07. 2016г.
ТУ - София
НТСЕБ,
ФНТС, ТУ-София,  Варна, Русе,ВТУ «Т. Каблешков»,  НКО, Камара на осветителите
58 НТК Млади учени 07.2016г.,
Юндола
НТСЛ,ФНТС,
ЛТУ, ССКБ,
Институт за гората
Събития за месец Септември
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
59  МК Международна конференция:
“Intelligent Systems IS’16: Methology, Models, Application in Emerging Technologies”
04-06.09.2016г., София САИ, ФНТС,
ИИКТ – БАН, УНИБИТ, СУБ, IEEE IM/CS/SMC JOINT CHARTER of BULGARIA, IEEE CIS CHARTER – BULGARIA,IEEE SISTEMS, MAN and CYBERNETICS SOCIETY, IEEE- Young PROFESSIONALSBULGARIA
60 К Изобретател на годината 09-11. 2016 г. СИзБ,ФНТС,
МИ, ПВ
61 НТК Методически основи на научните изследвания 10-11.09.2016г. София ССКБ, РУ ,  МУ Плевен, ТУ - Габрово МГУ, ЮЗУ
62 МНК Международна научна конференция: „Строителство на сгради и съоръжения“ 15-17.09.2016г.,
ВСУ „Ч. Храбър“
НТССБ,ФНТС,
УАСГ, ВСУ „Л.Каравелов”,ВСУ „Ч. Храбър“,
ЕПУ – Перник, РУ,ВТУ „Т. Каблешков“, МГУ,УАСГ,КСБ, КИИП, Ф-я „ Еврика“
63 МК Машини, технологии, материали 16-19.09. 2016г.,
Св.Константин и Елена, Варна
НТСМ,
ФНТС,
ТУСофия,Варна,
Габраво,РУ,
ВТУ „Каблешков”,
ХТМУ,
Съюз на полски инженери,
Асоциация за наука и технологии-Китай, ТО на НТС-Варна
64 И Inno Trans 2016 20-23.09.2016г.
Берлин
НТСТ,
ФНТС
65 Ф Запознаване на производителите с най-новите резултати от научните изследвания в областта на почвознание, общо земеделие, мелиорации, растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика и хранителни технологии 22.09.2016г.,
НДНТ - София
НТССЗ, ФНТС,
ССА, МЗ
66 MK The Power Electronics and Motion Control (IEEE – PEMC)’2016 25-30.09.2016г.,
гр. Варна
СЕЕС, ФНТС,ТУ-София, IEEE, Delft University of Technology, Warsaw Univercity of Technology, KIPE, MEE, IEEJ,IES,CPE
67 НК IX Национална конференция
по химия: „Химия за
 устойчиво развитие“
28-31.09.2016г.,
ФХФ-София
СХП, ФНТС, Д-во по Инж. химия, Д-во по Полимери, ФХФ – СУ, ИИХ-БАН, ИОХ-БАН
68 СМ Семинар: „Повишаване на експлоатационната надеждност и енергийна ефективнос на съществуващи сгради. Паспортизация на сградите.Приложение на ЗБУТ в строителството“ 29.09.2016г.,
Пловдив
НТССБ, ФНТС,
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”- Пловдив,
69 КН Национален ежегоден конкурс за най-добър дипломен проект „Кольо Фичето” за „магистър“ и „бакалавър“-2016г. до 30.09.2016г.,
София
НТССБ,ФНТС, КСБ,
ОП - София
70 СМ Семинар:
 „Нови геодезически инструменти и  технологии
30.09.2016г.,
ДНТ - Пловдив
СГЗБ,ФНТС,
СНЦ“ТО на НТС с ДНТ“ - Пловдив
72 КН Национален конкурс за най-добра дипломна работа в областта на метрологията 02-09.2016г.,
София
СМБ, ФНТС,ТУ-София, РУ, СУ, НСА, ПУ „П.Хилендарски“ЮЗУ
73 MНТК Балканска научна конференция по пчеларство и екология 09.2016г.,
НДНТ-София
НТСЛ,ФНТС,
ЛТУ, ССКБ,
Институт за гората
74 СИ с м/у XXV Национален научен симпозиум с международно участие:  „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2016” 09.2016г.,
Созопол
СМБ,ФНТС,
ТУ – София,
АЕЦ Козлодуй, БИМ
75 НПК Научно-практическа конференция на тема: „Енергийна ефективност и стандартизация“ 09.2016г.,
НДНТ - София
БСС, ФНТС,
 МИЕ, КИИП, САБ, КЕВР, АЕЕ, БАН, КЗП, БИС и др.
76 Ф Автомобилен форум‘2016 „Състояние и перспективи за развитие на автомобилните превози“ 09.2016г.,
ДНТ - Пловдив
НТСТ, ФНТС, МТИТС, АЕБТРИ, ТУ – филиал Пловдив, СОАТ,БАСАТ, ИА „АА“, СНЦ „ТО на НТС – Пловдив с ДНТ“
77 ОО Посещение на ТУ –Ниш Сърбия
Сътрудничество с катедра „Електроснабдяване”
09.2016г.
Ниш,
Сърбия
 
Събития за месец Октомври
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
78 Ф Железопътен форум’2016:
„Железопътният транспорт – приоритет на Европейската транспортна политика“
13.10.2016г.,
НДНТ - София
НТСТ, ФНТС, МТИТС, Холдинг „БДЖ“, НКЖИ,
„Фьосталпине ФАЕ-София, Транспортни синдикати, „Сименс-България“, „Метрополитен“ ЕАД
79 МНК ХХІV МНК „Мениджмънт и качество” за млади учени 15-16.10. 2016г.,
Тр. Университет,
 Ф-т „Техника и технологии” - Ямбол
ССКБ,НТСЛ, Тр. Университет,
Ф-т „Техника и технологии” – Ямбол, ЛТУ
80 НТК
с м.у
Общотекстилна
конференция ’2015 –
иновации в текстила и облеклото
26-28.10. 2016г.,
Сливен
НТС по ТОК,
ФНТС,
Лаборатория „Биологично активни полимери” при Института за полимери –БАН,
ТУ-София и Габрово,
ХТМУ, ЮЗУ
ТУ-Ямбол,
ТК- Сливен,
ТК-Ловеч, НБУ,
Е. Миролио
81 НК с м.у. „ТЕЛЕКОМ 2016" 27-28.10.2016,
 НДНТ - София
СЕЕС,ФНТС, ДНТ-София Регион, СУБ,
БАН,ТУ- София,KPC, АТ,МТИТС,
IEEE, VDE
82 КН Национален студентски конкурс за „Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото“ 28.10.2016г.,
Сливен
НТС по ТОК,
ФНТС,
ТУ-София и Габрово,
ХТМУ,
ЮЗУ,ТУ-Ямбол,
ТК- Сливен,
ТК-Ловеч,НБУ
83 НТК Мениджмънт и качество 10.2016г.,
Юндола
НТСЛ,ФНТС,
ЛТУ, ССКБ,
Институт за гората - БАН
84 МНТК Национална научна конференция по ентомология с международно участие 10.2016г.,
НДНТ- София
НТСЛ,ФНТС,
ЛТУ, ССКБ,
Институт за гората - БАН
85 НПК с м.у IX Национална научно – практическа конференция: „Иновациите в хранително - вкусовата промишленост – проблеми и перспективи” 10.2016г.,
Пловдив
СХП, ФНТС, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”-Пловдив, ССК, УХТ,СА, ИКХТ,ИИРХ,
FPI – Северен Рейн Вествалия,
CSB систем-Германия, АМБ,
НБС на ХСБ, ТЮФ Рейланд-България,ЦКС, МЗХ,МЗ, МИ,БАБХ и др.
Събития за месец Ноември
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
86 СИ Международен симпозиум: „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геологията и свързаните с нея области“. 03 – 04.11. 2016г.,
НДНТ - София
СГЗБ,ФНТС,  FIG,
ISPRS, CLGE, EGoS, UNOV – OOSA, ICG, IAG, EAA, БАН,ИКИТ, УАСГ, МИП-АГКК, МЗХ, МО – ВГС, КИГ
87 У Участие в 12-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОТИПЕЙЦИЯ И КАЧЕСТВО - СРЕДСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНИТЕ” с домакин Турция, Кочели университет, гр. Измит. 05-06.11.2016г.,
 Брашов,
Румъния
Организира се от БАЛКАНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ и всички негови членове
88 НК „Дни на креативността и иновациите ИТИ‘2016“ 09-12.11.2016г.,
НДНТ - София
СИзБ,ФНТС, МИ,
ПВ, Ф-я „ГТЦ“,
Ф-я „Еврика“, АИКБ, ССА
89 НТК с м.у. Национална научно-техническа конференция с м.у.:
„БУЛКАМК‘16“
10-11.11.2016г.,
София
НТС по МДГМ, ФНТС,МГУ,  БМГК, МИ,
 МЕ, САИ,Български национален комитет на ICAMC, ХТМУ, „Метрополитен“ ЕАД
90 НПК с
м/у
ХХVІ НПК „Качеството -  за по-добър живот” 12-13.11.2016г.
София
ССКБ, Клуб 9000, МИЕТ, ДАМТН, БИС, БИМ ИА БСА, БАБХ,
РО-РУСЕ, Тр.
университет,
 Ф-т „Техника и технологии”
Ямбол
91 КМ Инвестиционните  стратегии  и иновационни  проекти за икономически растеж  и заетост в област Пазарджик 15.11. 2016 г.,
Пазарджик
СИБ,ФНТС, Областна управа-Пазарджик, АТЛАС-ФИНАНС, Пловд. Панаир,
Общ. Пазарджик
92 СМ Новости в конструирането на горно облекло 18.11.2016г.,
Габрово
НТС по ТОК,
ФНТС, ТУ-София, Габрово,ЮЗУ,
ТК- Сливен
93 НТК Национална научно-техническа конференция: „Устойчивото развитие и минералните технологии“ 23.11.2016г.,
НДНТ-София
НТС по МДГМ, ФНТС,МГУ, БАН, Асоциация „Български въгледобив“,
БГД, ДГБ, СУБ,
Клуб на експертите към НТС по МДГМ
94 НПК
с м.у
XIII Юбилейна Национална научно-практическа конференция с международно участие по случай Деня на хранителната промишленост, съвместно с партньора на СХП от Северен Рейн Вестфалия, Германия – FPI /Фууд процесинг инициативе/ 24-25.11.2016г.,
хотел „Балкан”,
София
СХП, ФНТС,
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”-Пловдив, ССК, УХТ,СА, ИКХТ,ИИРХ,
FPI – Северен Рейн Вествалия,
CSB систем-Германия, АМБ,
НБС на ХСБ, ТЮФ Рейланд-България,ЦКС, МЗХ,МЗ, МИ и др.
95 НПК Национална младежка научно-практическа конференция с м.у.: „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на Българската и Европейската нормативна уредба“ 25.02.2016г.,
Пловдив
СХП, ФНТС, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ”-Пловдив, ССК, УХТ,СА, ИКХТ,ИИРХ,
FPI – Северен Рейн Вествалия,
CSB систем-Германия, АМБ,
НБС на ХСБ, ТЮФ Рейланд-България,ЦКС, МЗХ,МЗ,
95 ММК ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
11.2016г.,
УНИБИТ-
София
БСС, ФНТС, УНИБИТ,
ТУ – София,
ЛТУ – София, БИС, БАН
95 СМ Национален семинар на тема: „Стандартизация и сигурност на информацията“ 11.2016г.,
Румъния
БСС, ФНТС, ТУ-София, ЛТУ-София, УНИБИТ,
«Верификация – България» ООД,
Импулс Ко» ООД,
«Вилмак» ООД
«ДДХ» ТА
95 Пр Разработване на „Програма
За развитие на химическото производство“
11.2016г.,
НДНТ-София
Сборно д-во на химиците, Клуб на ветераните – СХБ, Д-во по Инж. Химия,
ИИХ - БАН
Годишни събития
Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
І. СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА НТС НА КОНКУРСНИ НАЧАЛА /ОБРАЗЕЦ 1/

/календарен/
1 2 3 4 5
96 КЛ КЛУБ САИ 2016г.
Ежемесечен клуб САИ – 8 сбирки
САИ, ФНТС,
ИИКТ – БАН,
ТУ – СОФИЯ,
ХТМУ, МГУ,
НТС ПО МГДМ,
Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Ханиуел
97 Чл. IFAC-INTERNATIONAL FEDERATION AUTOMATIC CONTROL PARIS,
FRANCE
 
98 СМ CEPIS – Council of EUROPIAN PROFESSIONAL INFORMATICS SOCIETIES 2016 г.  
99 Чл. Членство в „Water InnEU” 2016 г.  НТС по ВД,
ФНТС,
GWP
100 МП Европейска конференция:
„Water InnEU”
25-27.01.2016г.,
Берлин,
Германия
 НТС по ВД,
ФНТС,
GWP
111 Чл. Членство в Световната организация на геодезистите
/FIG/
2016 г.  СГЗБ,
ФНТС,
FIG
112 Чл. Членство в Световната организация по фотограметрия и дистационни изследвания /ISPRS/ 2016 г.  СГЗБ,
ФНТС,
ISPRS
113 Чл. членство в EUREL 2016 г.  СЕЕС, ФНТС
114 Чл. членство в IEEE 2016 г.  СЕЕС, ФНТС
115 Чл. Европейски патентен институт (EPI) 2016 г.  СИзБ
116 Чл. Международна федерация на изобретателските асоциации (IFIA) 2016 г.  СИзБ
117 Чл. Членство в регионална организация БИС,ТК34,ТК11 2016 г. ССКБ
118 Чл. Европейски патентен институт (EPI) 2016 г.  СИзБ
119 Чл. IMEKO 2016 г. СМБ, ФНТС
120 Чл. EURACHEM 2016 г. СМБ, ФНТС
121 Чл. Членство в Световния минен конгрес 2016 г. НТС по МДГМ
122 Чл. Членство в Международна организация: БАЛКАНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ
/БКК/
2016 г. БСС
123 Чл. Членство в Асоциация на Европейските железопътни инженери - UEEIV 2016 г. НТСТ,
ФНТС
124 Чл. Членство в Европейска Асоциация за химически и молекулни науки/Europian Association for Chemical and Molecular Sciences/ 2016 г. СХБ
125 Чл. Членство във FIP ЕГ 2016 г. СХП

 

Код Сдружения инаименование /тематика/ намероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
II. Научно-технически мероприятия на УС на ФНТС
1 2 3 4 5
1 МС XIII-та Национална младежка научно-практическа сесия 04. 2016г.,
НДНТ-София
ФНТС,
СЕМИБ
2 КН Национален конкурс:
«Инженер на годината'14»,
«Млад инженер на годината'14»
01-10.2016г.,
НДНТ-София
ФНТС
3 Ф Инженерен форум ежемесечно,
2015г.,
НДНТ,  БАН
ФНТС, Отделение за инженерни науки при БАН
4 НФ Национален форум:
«Предизвикателства и перспективи пред развитието на Габровска област».
27.04. 2016г.,
ТУ - Габрово
ФНТС, ТО на НТС - Габрово, ДНТ-
Софийски регион,
ТИИЦ-Габрово и други

 

Real Time Web Analytics