Перспективи за развитие на електромобилите и н енергоспестяването чрез внедряване на led осветление

Федрацията на научно-техническите съюзи в България, Община Своге, ДНТ-Софиийски регион, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ и Научно-техничеството дружество към ДНТ – Софийски регион в Своге организираха в Конферентната зала на ПГ Семинар-дискусия на теми:

„Леки и товарни автомобили“ и „LED осветление“.

За основен лектор на Семинара беше поканен и взе участие професор Христо Василев от Техническия университет – София, един от най-изявените учени, преподаватели и Ръководители на реализиращи се проекти в горепосочените области в Република България.

Семинарът – дискусия беше открит и ръководен от Председателя на ДНТ-Софийски регион доц. д-р инж. Пламен Вачков. Залата беше препълнена основно с ученици и преподаватели на ПГ „Велизар Пеев“, в която наред с интересните специалности в областта на изчислителната техника, електрониката, хранително-вкусовата промишленост и туризма тази година беше открита и паралелка по електромобили.

На Семинара присъстваха и представители на ръководството и администрацията на Община Своге, специалисти и инженери от фирмите и предприятията от града, гости от учебни заведения с подобна техническа насоченост от Софийска област и граждани.

Проф. Христо Василев запозна присъстващите в залата с настоящето състояние и перспективите за бурно развитие на електромобилите в света

и респективно в нашата страна, с проблемите по изграждането на захранващи станции в инфраструктура, организацията на сервизната дейност и възможностите за организиране в България на производството на части, групи, възли и системи, както и за бъдещ монтаж на електромоболи у нас. Особено внимание той отдели на развойната дейност и прогреса при производството на батериите за електромобили,на новите технолологии и елементи, които се внедряват в условията на безпощадна световна конкуренция, отбеляза и перспективите пред учениците, които след завършването на образованието си ще имат гарантирана възможност за реализация в тази модерна област.

Във втората си лекция проф. Христо Василев запозна слушателите си с изключително силно разширяващото се разпространение на LED осветителните системи в промишлеността, бита, учебните и обществените сгради, болниците и други подобни и изтъкна освен големия икономически ефект от приложението им и огромните положителни въздействия върху работата, отдиха, здравето и психологическото състояние на хората.

Бяха зададеи много въпроси и направени изказвания по отношение на разискваните теми.

Удвлетворението на участниците в Семинара-дискусия беше всеобщо. Нямаше присъстващ, който да не получи нови, полезни и актуални знания в тези модерни и перспективни области на техниката и транспорта.

След приключването на работата на семинара-дискусия в Община Своге се проведе Работна среща между Ръководсвото на Община Своге и на ДНТ-Софийски регион, в което взеха участие Кмета на Своге господин Емил Иванов и доц. д-р инж. Пламен Вачков –Председател на ДНТ – Софийски регион.

На нея бяха обсъдени конкретните направления на бъдещо сътрудничество в интерес на град Своге и Софиийски регион.

  • Цветан Такев, Ръководител на НТД
  • към ДНТ – Софийски регион в град Своге
Real Time Web Analytics