Предстоящата юбилейна национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2017" е 25-та поред и ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. за осма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция "ТЕЛЕКОМ" се провежда в Международния дом на учените (МДУ) "Фр. Жолио-Кюри", гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.

Организатори са Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисия за регулиране на съобщенията, Технически Университет - София, Съюз на учените в България, Асоциация "Телекомуникации"

Информация: http://ceec.fnts.bg/telecom

Регистрация на адрес: http://ceec.fnts.bg/telecom/paper_info.html

 

1.Същност и възможности
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот и кариерното развитие на участващите.

 • Средствата отпуснати по схемата „Ваучери за заети лица“ е 50 млн. лева.
 • 54 хиляди заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейските средства за обучение в следващите три години по:
  • ключови компетентности: дигитално и обучение по чужди езици;
  • професионално обучение: професии и специалности и по част от професии и специалности;
 • Достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование.
 • Кандидатите със средно и по-ниско образование трябва да осигурят и съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението /чл. 5ал.3 от 280ПМС от 2015 г./
 • Не се допуска провеждане на дистанционно обучение, а само присъствено.
 • За обучение ще се записват само заети лица, които не са се възползвали от професионално и езиково обучение по програмите „Аз мога“ и „Аз мога повече“.
 • Най скъпият ваучер от 1800 лева отново ще се дава за обучение за професионална квалификация- трета степен /960 часа/, 1200 лева за професионална квалификация – втора степен /660 часа/, 600 лева за професионална квалификация – първа степен /300 часа/ и 700 лева за езиковите обучения /300часа/.

2. За Ваше улеснение предлагаме на Вашето внимание професиите и ключовите компетентности по които можете да кандидатствате при нас:

Професионално обучение


Професия

Код, съгласно СППОО

Специалност

Код, съгласно СППОО

Часове
1.

Графичен

Дизайнер

213070

Графичен дизайн

2130701

960

2.

Оперативен счетоводител

344030

Оперативно

счетоводство

3440301

960
3.

Сътрудник в бизнес услуги

345040

Бизнес услуги

3450401

960
4.

Сътрудник в малък и среден бизнес

345050

Малък и среден бизнес

3450501

660
5.

Касиер

345060

Касиер

3450601

300
6.

Офис мениджър

346010

Бизнес администрация

3460101

960
7.

Офис секретар

346020

Административно обслужване

3460201

660
8.

Икономист

345120

Икономика и мениджмънт

3451204

960
9.

Електротехник

522010

Електрически машини и апарати

5220101

960
10.

Електротехник

522010

Електрически инсталации

5220109

960
11.

Електромонтьор

522010

Електрически инсталации

5220210

660
12.

Електромонтьор

522010

Електроенергетика

5220212

660
13.

Техник –озеленител

622010

Цветарство

6220101

960
14.

Техник –озеленител

622010

Парково строителство и озеленяване

6220102

960
15.

Озеленител

622020

Цветарство

6220201

660
16.

Озеленител

622020

Парково строителство и озеленяване

6220202

660
17.

Работник в озеленяването

622030

Озеленяване и цветарство

6220301

300

Ключови компетентности


Ключова компетентност Наименование на обучението Часове
1. Общуване на чужди езици

Английски език

А1,А2,В1

300
2. Общуване на чужди езици

Английски език

А2,В1,В2

300
3. Дигитална компетентност Работа с електронни таблици 45
4. Дигитална компетентност Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията 45
5.

Дигитална компетентност

Начално компютърно обучение 45
6.

Дигитална компетентност

Основи на цифровите медии 45
7.

Дигитална компетентност

Работа с бази данни 45
8. Дигитална компетентност

Работа с основни

Текстообработващи програми

45
9.

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер
 • Ще се радваме да изберете нас, защото ние имаме богат опит и традиции в организирането и провеждането на курсове по професии и ключови компетентности.
 • За допълнителна информация и повече подробности се обръщайте на следните имейл адреси:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

 • (02) 987 6329, 0878 703618 Директор Център за професионално обучение
 • email: cpofnts@gmail.com, sv.koleva@fnts.bg
 • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
 • email: kvvo@fnts.bg

Благодарим Ви, че избрахте нас!

Първа награда
ЙОВКО РАКАНОВ с доклад "МЕТОД ЗА КОНТРОЛ НА PF ПРИ СТАНЦИИ ЗА БЪРЗ ЗАРЯД НА ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ"

Втора награда
МАРТИН ТОШЕВ с доклад "ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВО ПАРАМЕТРИ ОТ 2D СЕИЗМИЧНИ ДАННИ"

Трета награда
МАРТИН ГРИГОРОВ, СИМОНА НЕДЕЛЧЕВА с доклад "НЕВРОНЕН МОДЕЛ НА ПЪРВИЯ СЛОЙ ОТ ЗРИТЕЛНАТА КОРА"

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
ВИ КАНИ НАЙ-УЧТИВО
ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Пр. ШИН БУНАМ


СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 МАЙ 2017 ГОДИНА
ОТ 16,20 ЧАСА В ЗАЛА №4 („ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“)
НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - СОФИЯ, УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ“ 108, II ETAЖ при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Лекция на тема: „Успехът на Корейската икономика“ („The success of Korean Economy“).
Времетраене - 40 минути; Лектор: Н.Пр. Шин Бунам

2. „Тайната на Корейския просперитет“ („The secret of Korean Prosperity“).
Времетраене - 40 минути; Лектор: Schlolar Ha

3. (Q&A session). Времетраене - 20 минути;

4. Коктейл. Начало - 18,00 часа

Моля, заповядайте на срещата!
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ВАШИ ВЪПРОСИ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ И НАПРАВИТЕ НА E-mail: b.denchev@gmail.com ИЛИ GSM: 0878703721

Най-старата неправителствена организация у нас – Федерацията на научно-техническите съюзи – е единствената, която е създала специален празник и повече от 25 години засвидетелства признателността си към своите ветерани, които са дали принос за нейното развитие. Всяка година на 26 март тя отбелязва своя Ден на благодарността. А това е датата, на която през 1885 година в Русе група родолюбиви и духовно извисени хора – инженери, механици, архитекти, лекари и учители, основават Първото техническо дружество у нас, с което се поставя началото на Българските технически творческо-професионални сдружения. Дружеството си поставя за цел "да съдействува за развитието на техниката и на техническия поминък в България". Негов следовник днес е ФНТС.

В своето приветствие към присъстващите на тържеството, проведено на 27 март в голямата зала на Дома на науката и техниката в столицата, председателят на Федерацията, проф. дтн Иван Ячев, след като приветства присъстващите, каза: На този празник ние изразяваме нашата почит и уважение към създателите на нашата организация и към нейната история.

Във Федерацията и в нейните Сдружения се гордеем с традицията да засвидетелстваме на тази дата и благодарността на днешното поколение научно-техническа интелигенция и към Вас - ветераните на Научно-техническите съюзи. Празникът е повод да изразим и уважението си към труда на десетките хиляди специалисти - съюзни членове, които в сложни условия работят и творят всеотдайно за развитието на нашата страна.

След това проф. Ячев направи кратък исторически преглед на развитието на научно-техническото движение у нас, като се спря на основните моменти и подчерта заслугите на редица видни представители на българската наука и инженерна практика завърши с поглед към днешния ден и задачите на ФНТС:

Живеем и работим в преломно време за развитието на страната ни. На ФНТС е отредена важна роля за формиране на ново отношение към българската научно-техническа интелигенция, нова иновационна и инвестиционна култура, нов професионализъм и предприемачество.

Голяма е нашата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещето на научно-техническата интелигенция в страната и за нейното интегриране в Европейското инженерно пространство. Много усилия и конкретна работа са необходими, за да настъпи очакваният от всички нас ренесанс на инженерната професия у нас, и то на високо и конкурентно технологично равнище.

Сегашното време на промени и бурни събития изисква не по-малко енергия, предприемчивост, ентусиазъм и всеотдайност от времето на основателите и дейците на Първото техническо дружество и на БИАД.

Сега, когато страната ни е равноправен член на Европейския съюз, нашата научно-техническа интелигенция има призвание, амбиции, знания и опит да дава свой реален принос за развитието на науката и техниката, за утвърждаването на България като съвременна модерна държава.

От името на Управителния съвет на Федерацията и от свое име, пожелавам здраве и творческо дълголетие на всички ветерани, на дейците и активистите на ФНТС и на нейните сдружения!

По традиция бяха връчени и Почетни грамоти на заслужили деятели на ФНТС.

Тържеството продължи с музикален поздрав от известният наш цигулар Йосиф Радионов, а след приятните мигове с цигулката на виртуоза, ветераните имаха възможност да си побъбрят за миналото и за днешния ден на скромен коктейл.

Real Time Web Analytics