ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
най-учтиво Ви кани на
ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
посветено на
110-годишнината от рождението на
чл.кор.проф.ИВАН ПОПОВ

Очакваме Ви на 05.12.2017 г. /вторник/ от 15.00 ч. в Националния дом на науката и техниката, ул.“Г.С.Раковски“ 108, зала 4, втори
етаж


ПРОГРАМА

  • Тържествено събрание
  • Музикален концерт
  • Коктейл

Федрацията на научно-техническите съюзи в България, Община Своге, ДНТ-Софиийски регион, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ и Научно-техничеството дружество към ДНТ – Софийски регион в Своге организираха в Конферентната зала на ПГ Семинар-дискусия на теми:

„Леки и товарни автомобили“ и „LED осветление“.

За основен лектор на Семинара беше поканен и взе участие професор Христо Василев от Техническия университет – София, един от най-изявените учени, преподаватели и Ръководители на реализиращи се проекти в горепосочените области в Република България.

Семинарът – дискусия беше открит и ръководен от Председателя на ДНТ-Софийски регион доц. д-р инж. Пламен Вачков. Залата беше препълнена основно с ученици и преподаватели на ПГ „Велизар Пеев“, в която наред с интересните специалности в областта на изчислителната техника, електрониката, хранително-вкусовата промишленост и туризма тази година беше открита и паралелка по електромобили.

На Семинара присъстваха и представители на ръководството и администрацията на Община Своге, специалисти и инженери от фирмите и предприятията от града, гости от учебни заведения с подобна техническа насоченост от Софийска област и граждани.

Проф. Христо Василев запозна присъстващите в залата с настоящето състояние и перспективите за бурно развитие на електромобилите в света

и респективно в нашата страна, с проблемите по изграждането на захранващи станции в инфраструктура, организацията на сервизната дейност и възможностите за организиране в България на производството на части, групи, възли и системи, както и за бъдещ монтаж на електромоболи у нас. Особено внимание той отдели на развойната дейност и прогреса при производството на батериите за електромобили,на новите технолологии и елементи, които се внедряват в условията на безпощадна световна конкуренция, отбеляза и перспективите пред учениците, които след завършването на образованието си ще имат гарантирана възможност за реализация в тази модерна област.

Във втората си лекция проф. Христо Василев запозна слушателите си с изключително силно разширяващото се разпространение на LED осветителните системи в промишлеността, бита, учебните и обществените сгради, болниците и други подобни и изтъкна освен големия икономически ефект от приложението им и огромните положителни въздействия върху работата, отдиха, здравето и психологическото състояние на хората.

Бяха зададеи много въпроси и направени изказвания по отношение на разискваните теми.

Удвлетворението на участниците в Семинара-дискусия беше всеобщо. Нямаше присъстващ, който да не получи нови, полезни и актуални знания в тези модерни и перспективни области на техниката и транспорта.

След приключването на работата на семинара-дискусия в Община Своге се проведе Работна среща между Ръководсвото на Община Своге и на ДНТ-Софийски регион, в което взеха участие Кмета на Своге господин Емил Иванов и доц. д-р инж. Пламен Вачков –Председател на ДНТ – Софийски регион.

На нея бяха обсъдени конкретните направления на бъдещо сътрудничество в интерес на град Своге и Софиийски регион.

  • Цветан Такев, Ръководител на НТД
  • към ДНТ – Софийски регион в град Своге

Един от най-заслужилите хора за развитието на ФНТС в новата история на организацията е известният български учен, политик, стопански деец и общественик  проф. Иван Попов. В своите три мандата като председател на Научно-техническите съюзи (1977-1989) той допринася много за развитието на материално-техническата база на организациите в страната, за утвърждаване авторитета на Научно техническите съюзи в българското общество.

На 8-ми декември тази година се навършват 110 години от рождението на проф. Иван Попов (1907-2000). По този повод ръководството на ФНТС сформира Организационен комитет за честване на юбилея, който се събра на 20 юни за първото си заседание. В него взеха участие ръководството на ФНТС, акад. Благовест Сендов, акад. Кирил Боянов, акад. Васил Сгурев и активни деятели на научно-техническите съюзи, работили дълго време с проф. Попов. На заседанието бяха обсъдени основните дейности, които трябва да се извършат за достойно отбелязване на юбилея и възможностите за привличане на още съорганизатори и партньори. Набелязани бяха конкретни действия за организиране на честването и бе определена дата за следващо заседание на Организационния комитет – 24 юли.

Организаторите приканват всички, които могат да допринесат за достойното отбелязване на годишнината на проф. Иван Попов да се свържат с Организационния комитет.

 Една възможност...

През 2018 г. В град Бърно, Чехия ще се състои 26-ия технически панаир AMPER.
AMPER е най-големия международен търговски панаир организиран в Централна Европа в областта на електротехниката. На него се представят продукти и технологии в областта на електротехниката, електрониката, средствата за автоматизация, комуникационните технологии, осветлението и сигурността.

През 2017 г. в AMPER участват 600 изложители от 22 държави. AMPER е професионално събитие посветено на бизнеса. Посетителите му са експерти и професионалисти от съответната обаласт. Чешката република е страна със стратегическо положение и силна традиция в областта на електротехниката. На панаира има богата съпътстваща програма състояща се от професионални конференции, семинари и обучения, отразяващи тенденциите в горепосочените области. Така например AMPER MOTION е програма посветена на електромобилите. Секция Start-up е посветена на стартиращите иновативни предприятия. AMPER SMART CITY е конференция посветена на технологиите чрез които се реализират създаване „умните“ градове.

Всяка година се провежда престижния конкурс "Златен ампер" за отличаване на най-добрите експонати на панаира. Експонатите се оценяват от специален панел, съставен от експерти представители на реномирани университети. През 2017 г. в конкурса участваха 29 експоната.

Вижте кратко видео:
vid 01

Изтеглете кратка брошура за панаира:
010101

По инициатива на ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи на 19-и октомври се проведе кръгла маса, посветена на един актуален проблем за нашите пътища – сигурността и безопасността на тунелите в България. Интересът към проблема привлече повече от 30 експерти, научни работници и специалисти от МГУ „Св. Иван Рилски“, УАСГ, ТУ София, АПИ, БИС, Дирекция „Транспортна инфраструктура“ в Столична община, ОПУ Благоевград, Съюза на архитектите в България, представители на много дружества и лаборатории, практически занимаващи се с изграждането на тунелни съоръжения по пътищата на страната.

При откриването проф. Иван Ячев, председател на ФНТС благодари на всички присъстващи и на колегите си от ТУ София, МГУ, УАСГ за подкрепата на инициативата за това обсъждане на актуалното състояние, проблемите и перспективите на тунелите в България. Благодари и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за активното отношение и участието на нейни представители в обсъждането и пожела успешна и ползотворна работа на Кръглата маса.
Дискусията бе водена от доц.Виктор Ташев от УАСГ. В първата презентация проф. д-р Михаил Михайлов разгледа състоянието на пътните проблеми у нас, основните проблеми и перспективите за тяхното осъвременяване. Той акцентира върху: необходимостта от корекции и нови документи, свързани с проектирането, строежа и експлоатацията на тунелите, като акцентира върху необходимостта от прекатегоризиране на тунелите;
Превантивните мерки и одитирането на състоянието и поддръжката на тунелите и на важността на обучението на оператроите на тунелите.

В своята презентация проф. д-р Николай Василев от ТУ София разгледа подробно състоянието, проблемите и задачите, свързани с тунелното осветление в България. Той изведе като водеща мисъл необходимостта от контрол на изпълнението на трите етапа от живота на тунела – контрол на проекта за осветление; контрол на изпълнението на строително-монтажните работи; контрол на експлоатацията и поддържането на тунелното обзавеждане. Проф. Василев подчерта необходимостта от актуализиране на нормативната база, като заключи, че у нас не може да се осъществи реално контролно измерване на нормените светлотехнически показатели на тунелното осветление, тъй като през XXI век нямаме подходяща апаратура за динамично измерване на яркости, осветености степен на заслепяване и т.н.

Двете презентации предизвикаха разгорещена дискусия, в която бяха засегнати и др. теми, свързани с тунелите. Силен акцент бе поставен на необходимостта от привеждане на нормативната уредба в съответствие със съвременните изисквания. Инж. Александър Тодоров от АПИ-Институт по пътища и мостове, изрази категорично мнение, че сега действащата Наредба е само от две години и в никакъв случай не трябва да се говори за нейната замяна с нов нормативен документ, а просто да се направят корекции в съответствие с актуалните промени в тази сфера.

Председателят на Съюза на архитектите в България, Георги Бакалов, подчерта ползата от подобни обсъждания, които да излязат с компетентни предложения за решаването на проблемите, защото, акцентира той, експертното начало трябва да е водещо във всички дейности на държавата и политиката.
След продължилата почти два часа дискусия, в която бяха показани и много примери от развитите страни на съвременно тунелно строителство, обезопасяване и осветление, участниците в нея взеха решение да се сформира колектив от специалисти в различните сфери на тунелното строителство, който да обобщи изказаните мнения и разработи конструктивно предложение да съответните органи за необходимостта от промяна в нормативните документи и в практиката, свързана със сторителството и поддържането на тунелите у нас. За ръководител на колектива бе определен проф. Михайлов, като бе прието работата да приключи в рамките на един месец.

Real Time Web Analytics